Meerwijkplasgebied

Wat zijn de plannen met betrekking tot de Meerwijkplas?

meerwijkplas

Al jarenlang zijn wij, vrijwilligers van de Natuurwerkgroep Meerwijkplas, actief in dit gebied. In 2012 is een beheerplan opgesteld voor de noordoever van de Meerwijkplas, inspirator hiertoe was de heer Hogervorst. De nadruk in dit plan lag op de uit te voeren maatregelen. De natuurdoelen (plus de recreatieve doelen) en hoe die gerealiseerd konden worden, waren in het plan echter niet uitvoerig beschreven.

In de loop der jaren gingen wij in gesprek over de effecten van het tot nu toe gevoerde beheer (welk beheer op welke plaats en op welk tijdstip uitgevoerd?) Ook wierp de voortgaande vegetatie-ontwikkeling nieuwe vragen op. Zo wordt bijvoorbeeld het rietland waarin de roerdomp broedt, op dit moment overwoekerd door jonge wilgenopslag.

Wij besloten om Landschap Noord-Holland om raad te vragen.

Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in actualisatie van het bestaande beheerplan met een vertaling naar een nieuw werkplan. Samen met Landschap Noord-Holland, de gemeente i.s.m. Spaarnelanden en de vrijwilligers van de Natuurwerkgroep Meerwijkplas gaan we aan de slag.

Concreet betekent dit dat er in januari 2019 begonnen wordt met het mechanisch weghalen van alle opslag en bomen in de vochtige rietlanden van de plas. De opzet is het broedbiotoop voor soorten als snor, waterral en roerdomp te vergroten. Omdat afvoer uit het terrein een kostbare aangelegenheid is, is er voor gekozen om het vrijkomende materiaal te verwerken in de bestaande struwelen en bos. Om insporing en bodemverdichting te voorkomen zullen rijplaten worden gebruikt.

Al met al staat er heel veel te gebeuren. Als u hierover vragen heeft dan kunt u ons altijd aanspreken wanneer wij aan het werk zijn (op de 1e en 3e vrijdag van de maand). Ook zullen wij regelmatig verslag doen in de wijkkrant.

Marijke van Korlaar – vrijwilliger Natuurwerkgroep Meerwijkplas


Ruim baan voor roerdomp en baardmannetje in Meerwijkplas

Landschap Noord-Holland in de nieuwsbrief van januari 2019: “De Meerwijkplas is een bijzonder natuurterrein aan de zuidoostrand van Haarlem. Hoewel het geen officiële beschermde status heeft, is het zonder meer een natuurparel. Want, in welk willekeurig park aan de stadsrand broeden roerdomp, nachtegaal en waterral en groeit rietorchis? En dat allemaal dankzij een actieve groep bewoners en vrijwilligers.” De rest van het artikel leest u hier.